Register Free! Hnov Qab Password?

         

 

 
 
Sep
21/12
Tus muam Nkauj Kab Xeem Yaj, nyob Moos Nyev, Nyab Laj teb tuaj.
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 21 September 2012 11:50

Ib tsoom niam txiv kwv tij nkauj muam hmov tshua sawv daws !

Hnub no peb rov los sib ntsib ua ke nyob hauv lis piam Hnub Tsib.

Cia siab tias ib tsoom niam txiv  kwv tij nkauj muam sawv daws yuav tau txais kev noj qab nyob zoo yam lub siab xav.

Kwv tij, tsab xov koom kev lom zem ua ntej no yog tuaj ntawm tus muam Nkauj Kab Xeem Yaj, nyob Moos Nyev, Nyab Laj teb tuaj. Tus muam Nkauj Kab thov mloog ib zag nkauj muaj lub npe tias “Yuam kev nyob hauv koj siab” Thaum taut so zaj nkauj no lawm thov muab fi mus rau tus nus Ntaj Xeem Muas nrog mloog ua ke.

Tsab xov ntxiv no yog tuaj ntawm phooj ywg Nuj Tee Xeem Xyooj, nyob Dav Lav, Nyab Laj teb tuaj. Phooj ywg Nuj Tee hais tias : Nws tu siab kawg nkaus rau nws txoj kev hlub. Vim tus neeg nws hlub tau mus nrog lwm tus ua neej lawm. Thov kom pab muab ib zag nkauj tso rau nws tau mloog. Thaum tso zaj nkauj no lawm thov muab fi mus rau tus muamMaivNtxawm,nyob koom zos nrog mloog ua ke.

Ib tsab xov ntxiv yog tuaj ntawm phooj ywg TshuasXeem Ham,nyob Nyab Laj qaum teb tuaj. Phooj ywg Tshuas Xeem Ham thov mloog zaj nkauj “Vim li cas koj ncaim kuv mus” Thaum tso lawm thov muab fi mus rau ib tsoom phooj ywg mloog nraim lub tshuab tshaj xo nrog mloog ua ke.

Li ntawd, peb los koom nrog cov phooj ywg thiab cov muam muaj npe li hais los saud mloog zaj nkauj no ua ke.

Tso ib zag nkauj.

Kwv tij, tsab xov koom kev lom zem ntxiv no yog tuaj ntawm tus muam Ntshiab Liag Xeem Vaj, nyob Dias Npias, Nyab Laj teb tuaj. Tus muam Ntshiab Liag Xeem Vaj thov mloog tus muam Nkauj Qhua Yaj zaj nkauj “Nplooj siab tsis lwj” Thaum tso lawm thov muab fi mus rau ib tug neeg uas tau hloov siab sib ncaim nyias mus nyias lawm nrog mloog ua ke. Yog thaum tau hnov zaj nkauj no lawm thov kom ua lub neej kaj siab lug mus ib txhis.

Tsab xov koom kev lom zem ntxiv no yog tuaj ntawm tus muam Ntxoo XeemVaj,nyob NasKus Xas,Nyab Laj teb tuaj. Tus muamNtxooXeem Vaj thov mloog zaj nkauj “Chim chim lub siab tsis xav ua neeg”. Thov muab fi mus rau ib tsoom phooj ywg uas tsis muaj tus hlub sawv daws nrog mloog.

Tsab xov ntxiv no thiab yog tuaj ntawm tus muamDejNtxhee Xeem Yaj,nyob NasKus Xas,Nyab Laj teb tuaj. Tus muamDejNtxhee Xeem Yaj thov mloog zaj nkauj “Xav kom txawj yaj los txawj plhis” Thaum tso zaj nkauj no lawm thov muab fi mus rau ib tsoom viv ncaus uas yuam kev rau txoj kev hlub sawv daws nrog mloog ua ke.

Yog li thov caw sawv daws los koom nrog cov muam muaj npe li hais los saud mloog zaj nkauj no ua ke.

Tso ib zag nkauj.

Kwv tij, tsab xov ntxiv no yog tuaj ntawm tus muam Poj Kab Xeem Vaj thiab tus muam Poj Noog Xeem Vaj, nyob lub zosHav Liaj,Nyab Laj teb tuaj.Obtug muam no nkawd thov kom pab muab ib zag nkauj nco tus hlub tso rau nkawd tau mloog. Vim yog nkawd ncaim nkawd tus hlub tuaj nyob rau hauv nroog lawm. Thiaj li thov kom pab muab ib zag nkauj fi mus rau nkawd ob tug hlub uas nyob rau pem tsev. Thaum tau hnov zaj nkauj no lawm mas thov kom tsis txhob ua siab coob.

Ib tsab xov ntxiv no thiab yog tuaj ntawm tus muam Dib Xeem Thoj,nyob Nyab Laj qaum teb tuaj. Tus muam Dib Xeem Thoj thov mloog zaj nkauj “Nco koj tsis muaj caij xaus” Thaum tso zaj nkauj no lawm thov muab fi mus rau tus nus Txooj Xeem Yaj, kawm ntawv nyobXasPas nrog mloog ua ke.

Tsab xov ntxiv no thiab yog tuaj ntawm phooj ywg XaisXeem Vaj,nyob NasKus Xas,Nyab Laj teb tuaj. Phooj ywg Xais Xeem Vaj thov mloog zaj nkauj “Nco koj txog hnub tsis muaj kuv” Thaum tso zaj nkauj no lawm thov muab fi mus rau tus muam Hli Nra Xeem Lauj, nyob koom zos nrog mloog ua ke.

Li ntawd, peb los koom nrog tus plooj ywg Xais Xeem Vaj thiab cov muam muaj npe li hais los saud mloog zaj nkauj no ua ke.

Tso ib zag nkauj.

Kwv tij, tsab xov ntxiv no yog tuaj ntawm phooj ywgTsim Meej,nyob Nyab Laj qab tuaj. Phooj ywg Tsim Meej thov mloog ib zag nkauj “Hmoob hlub Hmoob”

Thov muab fi mus rau ib tsoom phooj ywg sawv daws nrog mloog ua ke.

Tsab xov kawg nyob hauv hnub no yog tuaj ntawm tus muam ZibXeem Ham,nyob lub zosDej Tshuam,Nyab Laj teb tuaj. Tus muam Zib Xeem Ham thov mloog ib zag nkauj hais txog Hmoob lub neej nyob toj siab. Thov muab fi mus rau tus nusPov Lauj, cov tub lis dej num hauv Zoo Tswv Zov Yaj thiab ib tsoom phooj ywg sawv daws nrog mloog ua ke.

Li ntawd, hnub no peb koom kev lom zem los xaus li no xwb. Kawg no peb los koom nrog phooj ywg Tsim Meej thiab tus muam Zib Xeem Ham mloog ib zag nkauj  ua ke.

Tso ib zag nkauj.

Vaj Nrhoob ua zaj no nyob Lomsak. Tim 24 lub 8 hlis 2011.

Pov Lauj tshaj tawm nyob RVA 2011.
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

Yuav Tshaj Tawm Tsis Ntev Tom Ntej No

Peb tab tom kho thiab update cov hauj lwm, tsis ntev tom ntej no yuav tshaj tawm rau sawv daws tau paub.

×
×