TUS KAB MOB ES NPOS LAS TXAUS NTSHAI

images111Kwv tij phooj ywg, xyoo 1976, tau muaj ib tug mob tshwm sim nyob rau teb chaws Koos Nkos Ntxas Is, uas lub npe hu ua Es Npos Las. Tus kab mob Es Npos Las no, yog leej twg tau kis lawm yuav ua rau nws tej hlab ntshav hauv lub nrog cev tawg, ces tuag yam sai kawg nkaus.

images777

Lub hauv paus uas tshwm sim muaj tus kab mob Es Npos Las no, mas yog vim thaum chiv thawj, yog ib cov PUAV DAI TAW tau ya tuaj tom ib cov liab thiab ib cov tshis, ces tau muaj ib cov pej xeem Koos Nkos Ntxas Is txawm mus muab cov tshis coj los tua noj. Ua rau cov neeg uas noj tus tshis ntawd txawm pib mob tus kab mob Es Npos Las. Tau tsis ntev xwb, cov neeg uas mob no ho kis mus rau lwm tus, vim lawv sib tuav tes thiab sib deev.

Yog vim li no, ces txij ntawm xyoo 1976 los txog rau niaj hnub no, thiaj ua rau tus kab mob Es Npos Las ri mus yam sai heev rau hauv ntau ntau lub teb chaws lawm, yam li yog teb chaws Nkis Nes As, teb chaws Lis Npes Lias thiab teb chaws Xyes Las Los Nes, uas nyob npuas teb chaws As Fis Kas sab hnub poob.

Kwv tij, cov teb chaws no kis tus kab mob Es Npos Las sai heev, ces niaj hnub no kiag tseem tsis tau muaj ib hom tshuaj twg uas yuav los kho tau, xws li hais meej meej tias : “Tseem tsis tau muaj ib cov tshuaj Vav Xees los tiv thaiv tus kab mob no kiag.”

Li ntawd, niaj hnub no mas nyob tas ntiaj teb sawv daws yeej ntshai nrhw tsam raug tus kab mob Es Npos Las no kawg nkaus, vim tias sib kis yam sai heev thiab tuag sai kawg nkaus.

Yog vim li no, ces thiaj ua rau ib cov kws kho mob feem coob tsis hais cov nyob hauv lub teb chaws As Fis Kas, los yog cov kws kho mob uas nyob pej kum teb, lawv sawv daws ntshai mus pab kho cov neeg uas kis tus kab mos Es Npos Las no.

Tsis tas li ntawd xwb, cov neeg uas twb kis tus kab mob Es Npos Las lawm, mas lawv kuj tsis kam mus kho nyob hauv cov tsev kho mob thiab.

Kwv tij, tus kab mob Es Npos Las no mas yog leej twg mob lawm, yus tsis paub es ho mus tuav nws txhais tes, los yog khawm nws, hnia nws kuj xij, tus neeg ntawd cov hws yog lo yus xwb ces yeej ua rau kis kiag tus kab mob Es Npos Las rau yus ntag.

Thaum kis tus kab mob Es Npos Las no lawm, mas yuav ua rau tus neeg uas kis ntawd lub cev kub heev, ces ua rau nws daim tawv nqaij sawv hlwv tas. Hos nws cov ntshav kuj tsawg zuj zus thiab dej hauv lub cev kuj qhuav zuj zus. Dhau ntawd, yuav muaj ib cov ntshav tawm ntawm tus neeg mob lub qhov muag thiab pob ntseg, ces ua rau tus neeg mob Es Npos Las ntawd tuag yam txom nyem tshaj plaws. Vim tias kub kub nws lub cev heev, ces tsis dhau 20 tawm hnub xwb nws cia li tuag kiag.

Kwv tij phooj ywg, cov kws kho mob hauv lub teb chaws As Fis Kas tau tshaj lus tawm tias : “Txij nyem no mus txog lub 3 hlis tim 21 xyoo 2015, mas yuav muaj neeg tuag vim tus kab mob Es Npos Las no coob txog ntawm 100,000 tawm txhiab leej.”

Yog vim li no, ces niaj hnub no kiag cov tseem fwv Fab Kis thiaj tau txwv tsis pub lawv cov dav hlau thauj tib neeg ya mus tsham 3 lub teb chaws, yam li yog Nkis Nes As teb, Lis Npes Lias teb thiab Xyes Las Los Nes teb, uas yog cov teb chaws nyob rau As Fis Kas sab hnub poob.

Tsis tas li ntawd, yav dhau los mas cov kws kho mob uas nyob rau Aws Los Pas tuam teb thiab USA teb, mas lawv coob coob leej tab tom khwv khwv los nrhiav saib puas yuav muaj ib txoj hauv kev twg uas ua tau ib cov tshuaj Vav Xees pab tiv thaiv thiab kho tus kab mob Es Npos Las no. Tab sis los txog tav no mas cov kws kho mob ntawd tseem tsim tsis tau tau cov tshuaj uas yuav los pab kho tus kab mob Es Npos Las no kiag li.

Yog vim li no, mas cov kws kho mob tsuas yog xav tias : “Ntshe yuav tsum txhim tej lub tsev rau cov neeg mob Es Npos Las, kom lawv nyob twj ywm rau hauv lub tsev ntawd xwb thiab kuj txwv tsis pub cov tib neeg sab nraud mus xyuas.”

Kwv tij, hais qhia rau nej sawv daws paub ntxiv tias : “Txij li thaum lub ntiaj teb xeeb los, es tib neeg paub nrhiav tshuaj los kho mob, mas hom kab mob Es Npos Las no yog ib hom kab mob uas txaus ntshai tshaj plaws thiab kis sai tshaj plaws. Vim tias yog leej twg kis tus kab mob no lawm, mas nws tsuas nyob ntev li ntawm 20 tawm hnub tej lawm xwb ces tuag.”

Ua li mas peb sawv daws hauv lub xov tooj cua Zoo Tswv Zov Yaj vam tias tsis ntev tom ntej no cov kws kho mob uas nyob thoob ntiaj teb, sawv daws yuav sib pab nrhiav tau ib cov tshuaj los pab kho tus kab mob Es Npos Las no, kom xwv tib neeg ntiaj teb dim ntawm tej hom mob uas phem phem li hais.

images222

images444

Leave a Reply