13/11/14

Nyob zoo cov kwv tij, kuv npe hu ua Tseem xeem Yaj kuv nyob lub teb chaws Vietnam, kuv tuaj rau Thaib teb no, kuv raug tub ceev xwm ntes kaw nyob rau hauv I.D.C. Suanphlu  Bangkok Thailand no.  Kuv sau tsab ntawv no tuaj rau nej Koom Haum, kuv thov nej cov ua hlob cov ntawv Dab Neeg uas yog phau 3  thiab phau 4 yog nej cov ua tij laug muab tau no thov nej xa tuaj rau kuv tau kawm thiab, vim kuv nyob hauv nkuaj no tau ntau lub xyoo los mas nyuaj siab heev kawg nkaus li, tsi paub tias lub neej tom ntej no yuav zoo li cas, yog tias nej txais tau kuv tsab ntawv nod no, thov nej teb tuaj rau kuv tau paub thiab, kuv yog cov Hmoob uas nrog tus kwv Sung A Chinh nyob hauv nkuaj I.D.O.

Thov  Tswv Ntuj foom koob moov zoo rau nej txhua tus ua nyob hauv Koom Haum kom ntsib kev noj qab nyob zoo, thov muaj lus ua tsaug ntau. Kuv nyob  rau chav 5 kuv tug I.D.C. num ber 2440

 

Sau npe :  Tseem xeem Yaj

 

 

Teb Tseem Yaj.

 

13/11/14

Nyob zoo tus npawg  Tseem Yaj, zoo siab ntau uas koj sau ntawv tuaj cuag peb, peb kuj vam thiab cia siab tias Tswv Ntuj yuav pov hwm nej thiab foom koob hmoov pub rau nej kom nej ntsib kev noj qab nyob zoo. Nyob rau lub xyoo tshiab no, thov kom nej nyob kaj lug thiab tau txais kev zam txim ntawm cov tseem hwv, kom nej tau rov los cuag nej tsev neeg thiab nej tej me tub me nyuam sai.

Peb Koom Haum Zoo Tswv Zov Yaj tau txais koj tsab ntawv lawm. Tsab ntawv uas koj sau tauj no yog koj xav thov phau ntawv Dab Neeg  phau 3 thiab phau 4, tab sis, qhia rau koj tias, peb tsuas muaj Dab Neeg phau 1 txog phau peb 3 xwb, hos phau 4 ces peb tseem tsis tau npaj os, yog nej leej twg muaj tswv yim sau tau ntxiv thiab xav txhawb nqa peb Hmoob tej txuj no los ho sau ntawv tuaj nrog peb tham tau nawb, tseem tshuav ntau yam uas peb tseem muaj tsis tau txhij thiab. Peb tseem xav tias, peb yuav nrhiav kom txhij thiab xav khaws peb Hmoob tej txuj ci kom txhij kom txhua cia rau hauv peb lub Koom Haum Hmoob Zoo Tswv Zov Yaj no, rau peb tej xeeb zeej xeeb ntxwv yav tom ntej tau saib tau kawm. Hais txog ntawm phau ntawv Dab Neeg phau 3, ces txhob poob siab, cia peb mam li npaj tuaj rau nej os nawb, vim tsis ntev no, yuav muaj neeg tuaj saib nej cov phooj ywg sawv daws rau nram ko, peb mam li muab rau lawv nqa tuaj rau nej nawb.

Qhov kawg no, thov Tswv Ntuj foom hmoov zoo pub rau koj thiab cov phooj ywg txhua leej txhua tus, kom sawv daws ntsib kev noj qab nyob zoo rau lub xyoo tshiab no.

 

Sau Npe : Zoo Tswv Zov Yaj

 

Leave a Reply