NIAM – TXIV YUAV TSUM UA PIV TXWV ZOO

666666666Cov niam thiab cov txiv txhob siv lub ncauj los qhia ib cov lus dawb dawb rau me nyuam xwb, yuav tsum nqes tes ua piv txwv zoo rau cov me nyuam pom kiag, mas yog li no :

Kwv tij phooj ywg, hnub tim 14 lub 11 hlis xyoo 2014 no, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tau ua ib Thaj Txi Ntuj nrog cov me nyuam thiab lawv niam lawv txiv hauv lub Ceeb Koom Txoos Los Mas.

Nyob hauv lub txoos teev Ntuj ntawd, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tau nrog me nyuam tham txog ntau ntau yam thiab kom lawv teb Vaj Qhia ib cov lus nug.

Vaj Qhia hais rau lawv tias : “Cov me nyuam uas zoo nyiam, Txiv thov nug nej tias yog vim li cas nej thiaj tuaj koom Thaj Txi Ntuj hnub no ?”

Tom qab ntawm Vaj Qhia nug lawv txog lo lus no tag lawm, pom tau tias cov me nyuam sawv daws lawv puav leej nyob ntsiag to tag huv tib si, vim lawv tsis muaj cuab kav teb Vaj Qhia. Tab sis tos tos ib pliag, ces nyob hauv txoj kev ntsiag to ntawd, txawm muaj ib tug me nyuam teb tias : “Kuv tuaj, vim xav ntsib Vaj Qhia.”

Vaj Qhia Faas Ntshis Kus thiaj teb tias : “Ua tsaug ntau, Txiv kuj xav ntsib me tub ib yam nkaus thiab.”

Tom qab ntawd, Vaj Qhia kuj mus nug ntxiv rau cov me nyuam uas lawv nyuam qhuav tau txais lub Cim Yug thiab lub Cim Txhab Zog. Vaj Qhia hais rau lawv sawv daws tias : “Lub Cim Ntxuav, mas yog lub qhov rooj uas coj yus los ua neeg ntseeg Ntuj thiab tom qab uas yus tau txais lub Cim Ntxuav tag lawm, mas yog ntu neej uas yus los ua neeg ntseeg Ntuj lawm tiag tiag.”

Tsis tas li ntawd, Vaj Qhia kuj tau hais ntxiv tias : “Zaj nyeem uas peb tau mloog, mas yog los ntawm tus Leej Ntshiab Zam tsab ntawv, uas hais txog kev ua lub neej mus raws qhov tseeb thiab raws txoj kev sib nyiam sib hlub.”

Li ntawd, qhov no thiaj yog ib yam uas cov neeg ntseeg Ntuj sawv daws yuav tsum mus taug nraim txoj kev tseeb thiab txoj kev sib nyiam sib hlub, ces txoj kev no yuav ua rau peb sawv daws pom tej yam zoo zoo tshwm sim nyob rau hauv peb lub neej, yam li thaum peb sib qaws los ua txij nkawm lawm, mas peb yuav paub ua lub neej mus raws txoj kev tseeb thiab txoj kev sib nyiam sib hlub ib yam li Huab Tais Yes Xus.

Ua li mas nyob rau hauv cov Cim Ntshiab, Txiv thiaj xav nug nej sawv daws ib lo lus tias : “Kev teev Ntuj, puas yog ib lub cim tseem ceeb ?”  Auj !..Tsuag tsuag teb los nrov nrov saib !

Cov me nyuam, lo lus teb mas tsis yog nawb. Vim txoj kev teev Ntuj, tsis yog ib lub cim ntshiab, tab sis peb txhua leej txhia tus yuav tsum teev Ntuj xwb.

Kwv tij, dhau ntawd lawm mas Vaj Qhia kuj rov nug cov me nyuam ntxiv tias : “Cov me nyuam, nej sawv daws puas txawj teev Ntuj ?”

Tab sis cov me nyuam lawv tsuas ncaws ncaws hau rau Vaj Qhia xwb, ces Vaj Qhia thiaj hais tias, ZOO ! Yog ib yam zoo heev. Nej yuav tau teev Ntuj mus li nawb, yuav tau thov Huab Tais Yes Xus thiab Niam Mab Liab, kom pab yus ua lub neej mus raws txoj kev tseeb thiab txoj kev sib nyiam sib hlub, nej sawv daws puas tau to taub ?”

Tsis tas li ntawd, Vaj Qhia kuj rov nug cov me nyuam ntxiv tias : “Nej leej twg tuaj ntawm no yog xav ntsib KUV ?”

Kuv hais qhia rau nej tias : “Nej tuaj ntawm no, qhov tseem ceeb tshaj plaws mas yog nej tuaj kom tau kev ntsib Huab Tais Yes Xus thiab. Qhov kuv hais no nej xav tias puas yog ? Los yog nej muab Huab Tais Yes Xus tso pov tseg lawm ?”

Tag nrho cov me nyuam kuj tau koom siab teb Vaj Qhia tias : “Tsis yog os.”

Vaj Qhia kuj rov hais ntxiv tias : “Cov me nyuam ntxim hlub, Huab Tais Yes Xus twb nyob saum lub Thaj Txi Ntuj no lawm, ces nej sawv daws yuav tau kev los ntsib Huab Tais Yes Xus. Ua li mas tam sim no peb yuav tau los thov kom Huab Tais Yes Xus pab qhia peb, kom peb sawv daws txawj ua lub neej mus taug txoj kev tseeb thiab txoj kev sib nyiam sib hlub.”

Li ntawd, mas xav kom nej sawv daws thooj txhij thov ua ke puas tau ?

Nej hais tias : “Huab Tais Yes Xus, thov koj pab qhia peb, kom peb txawj mus taug txoj kev tseeb thiab txoj kev sib nyiam sib hlub.”

Kwv tij, Vaj Qhia hais rau cov me nyuam ntxiv tias lub caij uas kuv ntsia tuaj pom nej sawv daws uas yog ib cov me nyuam, mas ua rau thooj li kuv ntsia pom lub ntiaj teb yav tom ntej uas tab tom los yuav txog, ces kuv thiaj xav nug cov ua niam thiab ua txiv tias : “Yam twg, uas nej yuav muab pub rau nej cov me nyuam ? Nej puas tau qhia cov me nyuam raws li zaj nyeem ib uas hnub no nej tau hnov ? Nej puas tau qhia kom cov me nyuam sawv daws xyaum ua lub neej mus taug txoj kev tseeb thiab txoj kev sib nyiam sib hlub ? Los yog nej qhia ib cov lus zoo zoo rau lawv tag xwb, tab sis nej ho ua phem lawm ?”

Li ntawd, mas kom cov uas yog niam thiab txiv, nej sawv daws yuav tsum paub yus txoj hauj lwm, yam li : “Thaum nej los ua neeg ntseeg Ntuj lawm, mas nej yuav tau muab siab rau tsom kwm nej cov me nyuam thiab nej yuav tau ua tib zoo maj mam qhia yus txoj kev ntseeg rau lawv, kom xwv lawv to taub, ces mam li muab yus txoj kev ntseeg coj los cev rau cov me nyuam ntxiv mus. Ua li mas kom sawv daws yuav tsum txhob hnov qab cov me nyuam yub ntoo no, vim tias lawv tab tom loj hlob zuj zus tuaj.”

Yog vim li no, mas kom sawv daws nco ntsoov ntxiv tias : “Peb yuav tau ua tib zoo rov los soj ntsuam yus tus kheej txoj kev xav, saib yus puas muaj ib pluaj siab uas yuav pab txhim kho thiab txhawb yus cov me nyuam lub neej kom lawv loj hlob tuaj, lawv yog neeg zoo thiab swm yus, los yog yus ua rau cov me nyuam txav deb zuj zus ntawm yus mus lawm ?”

Kwv tij, Vaj Qhia hais ntxiv tias peb sawv daws puav leej yeej muaj ib lub luag hauj lwm uas pab cev tej yam zoo zoo rau cov me nyuam, tab sis yam uas zoo tshaj plaws mas yog : “KEV UAS PEB CEV TXOJ KEV NTSEEG TSWV NTSUJ RAU LAWV”.

Li ntawd, mas thaum peb cev txoj kev ntseeg Ntuj rau lawv tag lawm, peb yuav tau ua piv txwv zoo rau lawv pom. Vim tias kev uas peb hais lus ya ya rau lawv xwb, mas yuav ua rau lawv ntsia tsis pom tej yam tseem ceeb rau lawv lub neej yav tom ntej. Rau qhov tias lub ntiaj teb niaj hnub no, mas ib txhia tau qhia txoj kev npau suav rau cov me nyuam lawm xwb, ces ua rau ib txhia me nyuam ntsia tsis pom tej yam tseem ceeb, uas yam zoo ntawd nyob qhov twg.

Ua li mas sawv daws yuav tsum ua piv txwv zoo rau cov me nyuam pom, ces kuv thiaj xav nug nej cov uas yog niam thiab txiv tias : “Hnub no, nej puas tau ua piv txwv zoo rau nej cov me nyuam pom los tsis tau ?”

Leave a Reply