LUB HOOB POB TXAUS NTSHAI NYOB VAS TIS KAAS

Oct 1, 2014 - General Audience_13Kwv tij phooj ywg, hnub tim 2 lub 10 hli xyoo 2014 uas tas los no, mas Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tau nthuav Ntawv Moo Zoo rau ib cov tub ceev xwm uas saib lub loog Vas Tis Kaas tias : “Hom hoob pob phem uas muaj zog tshaj plaws nyob hauv Vas Tis Kaas, mas yog txoj kev hais lus xaiv ntag. Vim tias tab yog Vaj Qhia kiag los twb tiv nyuaj.”

Li ntawd, thaum cov neeg ntseeg hnov Vaj Qhia, cov Tswv Qhia Liab, cov Tswv Qhia, cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj hais lus xaiv, mas thov kom sawv daws pab cheem kom txhob xyav luag tej lub moo mus rau qhov tsis zoo, kom tej yam li no txhob tshwm sim nyob rau hauv Vas Tis Kaas.

Kwv tij, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tseem hais ntxiv tias : “Cov tub ceev xwm thiab cov tub uas saib kev ruaj ntseg ntawm Vaj Qhia, mas puav leej yog Tswv Ntuj hu kom los tsom kwm lub Loog Vas Tis Kaas, kom lub Koom Txoos thiab Vaj Qhia tsis txhob txhawj xeeb txog lwm yam, thiaj yuav ua tau Tswv Ntuj cov hauj lwm ywj siab.”

Rau qhov Ntuj cov Tshiab uas zoo, mas yuav tsum muaj peev xwm rhuav tshem tau txoj kev phem kom ploj mus thiab lawv kuj yuav tsum muaj hlwb txawj cais tej yam phem kom tawm ntawm zeej tsoom mus. Lawv yuav tsis txhob ua ib cov neeg uas thooj li ncawb tsem tsawv, yuav tsum ras tas mus li thiab maj zeeg los ua tib zoo soj ntsuam.

Tsis tas li ntawd, Vaj Qhia hais tias nws paub zoo txog cov tub ceev xwm thiab cov tub saib kev ruaj ntseg tej hauj lwm, vim lawv thooj li yog ib cov neeg uas zov rawv cov qhov rooj thiab pov hwm cov qhov rais txhua txhia lub, kom xwv tsis txhob muaj neeg phem laim tau hoob pob nkag los rau hauv tsev.

Tab sis muaj ib yam uas Vaj Qhia poob siab thiab xav qhia rau cov tub ceev xwm thiab cov tub saib kev ruaj ntseg, mas yog qhov tias : “Hauv peb lub loog Vas Tis Kaas no, muaj hoob pob !”

Piv txwv tias yog cov hoob pob uas luag caws, los yog cov hoob pob As Tos Mis, mas twb tsis tseem ceeb dab tsi. Tab sis hom hoob pob uas kuv hais, mas nws muaj peev xwm rhuav tshem tau tas ib puas tsav yam thiab kuj nyob puv nkaus rau hauv Vas Tis Kaas no, yam li yog “KEV HAIS LUS XAIV”.

Kwv tij, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus hais ntxiv tias : “Txoj kev hais lus xaiv no, mas nws muaj zog heev thiab muaj peev xwm ua tau rau lub Koom Txoos thiab cov neeg ntseeg hauv Vas Tis Kaas ua ntxhov pes hnyo. Vim tias txoj kev hais lus xaiv, tau w ib cov noob phem uas los rhuav tshem sawv daws lub neej.”

Li ntawd, mas tab txawm tias muaj ib cov Leej Choj thiab ib cov neeg ntseeg siv siv zog kawg nkaus los ua tiag tseb ib cov noob zoo, kom xwv sawv daws muaj kev thaj yeeb. Tsis kav Ntxwj Nyoog kuj sib zog tas siab nrho los tseb nyom tshooj rau thiab. Yog vim li no, ces thiaj ua rau kuv uas yog Vaj Qhia kiag, twb tiv yuav luag tsis taus Ntxwj Nyoog txoj kev ntxias uas tshoj kom sawv daws hais lus xaiv.

Ua li mas txoj kev hais lus xaiv, yog ib yam tsis zoo uas tuaj ntawm Ntxwj Nyoog tuaj thiab Ntxwj Nyoog siv zog mooj tib neeg kom mus taug txoj kev hais lus xaiv li no heev kawg nkaus.

Yeeb vim muaj tej yam li hais no nyob hauv Vas Tis Kaas, mas tsis yog nej cov tub ceev xwm yuav saib kev ruaj ntseg nkaus nkaus xwb. Txiv xav kom nej yuav tsum muaj peev xwm rhuav tshem txoj kev hais lus xaiv kom ploj mus, kom txhob muaj ntxiv thiab sib pab hais tias : “Thov txim nawb Vaj Qhia, thov txim nawb Tswv Qhia, thov txim nawb Txiv Plig, thov txim nawb Leej Phauj thiab thov txim nawb no rau cov neeg uas pheej nyiam nyiam xyav luag moo, thov koj txhob hais lus xaiv ntxiv lawm. Vim tias ntawm no tsis pub hais lus xaiv os mog.”

Li ntawd, thaum ob tug neeg twg muaj teeb meem, mas kom nkawd ua tib zoo sib hais tim ntsej tim muag yam ncaj ncees, yam tsis txhob hais lus xaiv sib ntxhi pis nyov kom ntiaj teb paub. Vim tias kev w ib cov noob nyom, mas yuav mus xaus rau txoj kev iab kev daw thiab nws kuj yuav coj yus mus poob nyob rau hauv lub qhov hluas taws uas cig tsis txawj kug, ces sawv daws yuav muaj kev sib ntxub mus tag ib sim.

 

Vaj Qhia

Leave a Reply