IB TUG ME NYUAM NTXHAIS 12 XYOOS NUG VAJ QHIA

14215825151421582548lKwv tij phooj ywg.

Hnub tim 19 lub 1 hlis xyoo 2015 no, ntawv xov xwm tau tshaj tawm tias lub caij uas Vaj Qhia Faas Ntshis Kus mus tsham Fis Lis Pees teb, mas nws tau ua ib Thaj Txi Ntuj nyob hauv lub nroog Mas Nis Las, los nco txog cov pej xeem Fis Lis Pees uas tuag coob coob vim lub khaub lig cua Haij Yees los nplawm Fis Lis Pees teb xyoo 2013.

Nyob hauv lub txoos teev Ntuj no, tau muaj ib tug me nyuam ntxhais Fis Lis Pees hnub nyoog 12 xyoos, uas yav dhau los muaj ib zaug nyob rau hauv nws lub neej, nws yog ib tug me ntxhais uas tsis nrog luag tej muaj tsev nyob. Nws nug Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tias : “Vim li cas Huab Tais Tswv Ntuj ho tso kom lub ntiaj teb no muaj ib cov me nyuam ntxhais los ua niam ntiav, ua cas Tswv Ntuj ho cia kom muaj tej yam li no tshwm sim rau peb, rau qhov peb cov uas yog me nyuam twb tsis tau ua dab tsi txhaum ?”

Thaum Vaj Qhia Faas Ntshis Kus hnov cov lus nug no ntawm tus me nyuam ntxhais, ua rau Vaj Qhia rub kiag tus me nyuam ntxhais los puag rau hauv Vaj Qhia lub xub ntiag thiab hais rau nws tias : “Nyob rau hauv lub txoos teev Ntuj no, tau muaj neeg coob heev tuaj koom Thaj Txi Ntuj. Tab sis tsuas muaj koj tib leeg xwb, uas tau nug kuv txog tej yam uas tsis pom qab yuav teb li cas. Vim tias koj tsis yog siv lub ncauj los nug kuv xwb, koj siv ib cov kua muag uas ntws nto tas li los nug kuv.”

Vaj Qhia Faas Ntshis Kus hais rau sawv daws tias : “Peb yuav muaj peev xwm teb lo lus no tau, mas yog thaum peb sawv daws pom luag txoj kev txom nyem, peb lub kua muag poob. Rau qhov tias yus ob lub qhov muag, mas muaj qees zaus twb yuav tsum yog siv luag tej cov kua muag los ntxuav thiaj mam li pom qhov tseeb.”

Yog vim li no, mas yog peb tsis hlub thiab tsis pab cov neeg txom nyem, peb yuav tsis to taub txog Huab Tais Yes Xus txoj kev cawm neeg ib zaug.

 

 

Leave a Reply