COB TSIB TEB, MUAJ IB TUG TSWV QHIA LIAB TSHIAB.

File photo of newly-appointed Archbishop of Hanoi Pierre Nguyen waving to believers in front of St. Joseph Cathedral after Pentecost Sunday mass in HanoiKwv tij phooj ywg, qhia rau nej sawv daws paub tias nyob thoob ntiaj teb, mas cov Tswv Qhia Liab hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsuas muaj 120 leej xwb. Cov Tswv Qhia Liab no lawv lub luag hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws, mas yog thaum Vaj Qhia tau tag sim neej lawm, lawv yog cov uas muaj feem los sib koom pov ntawv xaiv thiab tsa dua ib tug Vaj Qhia tshiab los kav lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

Tsis tas li ntawd, cov Tswv Qhia Liab no lawv kuj nrog Vaj Qhia koom siab koom ntsws pab saib ib tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv uas nyob thoob ntiaj teb.

Yog vim li no, mas xav hais qhia rau peb tsoom Hmoob paub tias : “Hnub tim 4 lub 1 hlis xyoo 2015 no, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tau tsa 20 tus Tswv Qhia los ua Tswv Qhia Liab, ces nyob hauv 20 tus Tswv Qhia Liab tshiab no, mas muaj 2 tug yog neeg As Xias, yam li yog tus Tswv Qhia Faas Xuas Xas Vis Yes Kiang Xam uas nyob Thaib teb thiab yog tus Tswv Qhia Pob Zeb Nkus Yes Vaas Nyoos, uas nyob Cob Tsib teb.”

Kwv tij, hais txog tus Tswv Qhia Pob Zeb Nkus Yes Vaas Nyoos uas nyob Cob Tsib teb, mas nws hnub nyoog yog 77 xyoo lawm. Nws yog tus Tswv Qhia uas saib cov neeg ntseeg Kav Tos Liv hauv lub Ceeb Koom Txoos Has Nais.

Yav dhau los, nws yog tus Tswv Qhia saib cov neeg ntseeg Kav Tos Liv hauv lub Ceeb Koom Txoos Das Las thiab yog tus saib lub Ceeb Koom Txoos Thaas Huas. Qhov kawg, Vaj Qhia Npes Nes Dis 16 tau tsa nws los saib cov neeg ntseeg Ntuj hauv lub Ceeb Koom Txoos Has Nais.

Kwv tij, tus Tswv Qhia Pob Zeb Nkus Yes Vaas Nyoos, mas hnub uas cov Leej Phauj Kas Mes Lais lawv lub tsev raug ib cov neeg phem muab tsoo puam tsuaj tag nyob hauv lub tuam ceeb Has Nais, mas Tswv Qhia Pob Zeb Nkus Yes Vaas Nyoos kuj tau tshaj lus tawm tias : “Peb cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob thoob Cob Tsib teb, mas yeej tsis txaus siab txog qhov xwm no kiag.”

Xyoo 2015 no thaum lub 1 hlis hnub tim 4, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tau tsa Tswv Qhia Pob Zeb Nkus Yes Vaas Nyoos los ua ib tug Tswv Qhia Liab, uas saib tag nrho cov neeg ntseeg Kav Tos Liv hauv Cob Tsib teb.

File photo of newly-appointed Archbishop of Hanoi Pierre Nguyen waving to believers in front of St. Joseph Cathedral after Pentecost Sunday mass in Hanoi

Leave a Reply